Adfywio

Prosiectau Powys

 

Mae’r Tîm Adfywio ynghyd â’n partneriaid wrthi’n hyrwyddo ac yn cyflenwi prosiectau adfywio fydd yn gwella ansawdd bywyd a dengarwch Powys, i’w gwneud yn sir fywiog lle bydd pobl am weithio, byw a threulio amser.

Lleolir y Tîm Adfywio o fewn yr Adran Gwasanaethau Adfywio ac Eiddo. Mae ein prif nodau fel a ganlyn:

· Cefnogi cymunedau lleol i gydweithio i gael hyd i atebion lleol ar gyfer problemau lleol.

· Annog twf ac amrywiaeth o fewn Busnesau Lleol.

· Hyrwyddo’r ardal er mwyn denu buddsoddiad newydd a chynaliadwy.

· Gwneud y defnydd gorau o gyfleoedd ariannu i gynorthwyo Powys i ddatblygu

· Cynorthwyo gydag adfywio ein trefi a’n cymunedau.

· Cefnogi mentrau i sicrhau swyddi lleol ar gyfer pobl leol.

Mae’r Tîm Adfywio’n gweithio’n agos gydag amrediad eang o bartneriaid, o fewn y Cyngor ac yn allanol. Ein bwriad yw bod yn hygyrch, ac yn dîm cyfeillgar, a byddwn yn croesawu cyswllt gan unrhyw grŵp gwirfoddol, menter gymdeithasol neu unigolyn o’r gymuned sydd â syniadau ynghylch sut y gellir gwella ansawdd bywyd trigolion Powys. Os nad ydym yn gallu cynnig y gefnogaeth briodol, byddwn yn ceisio eich cyfeirio at gorff neu sefydliad mwy addas.

Lleolir y Tîm Adfywio yn adeilad Y Gwalia, Llandrindod. Er hynny, byddwn yn gallu cwrdd â chi mewn lleoliad ac ar amser sydd efallai’n fwy cyfleus i chi.

ADFYWIO – CYNLLUN GWEITHREDU

Nod y Cynllun Gweithredu er Adfywio yw tanategu gweledigaeth y Strategaeth Adfywio, sef:

Bydd adfywio ym Mhowys yn meithrin a hyrwyddo asedau a chryfderau’r Sir fel dull o fynd i’r afael â’i gwendidau, drwy sefydlu economi gadarn a chynaliadwy sydd wedi’i seilio ar gymunedau bywiog, ac sy’n mwyhau ac yn diogelu amgylchedd corfforol, cymdeithasol a diwylliannol Powys.

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now