Astudiaethau Achos - Canolfan Cymunedol Llangurig

CANOLFAN GYMUNEDOL LLANGURIG AR Y GROESFFORDD

 

Pan gaewyd yr ysgol gynradd leol yn Llangurig, fe gollodd y pentref ei ganolbwynt pwysicaf a’r unig adeilad yr oedd pobl yn gallu ei ddefnyddio i gynnal cyfarfodydd a digwyddiadau cymunedol. Er gwaethaf lleoliad canolog Llangurig ger cyffordd cefnffordd yr A470 a’r ffordd i Aberystwyth, roedd cynaliadwyedd tymor hir y gymuned hynafol hon bellach yn y fantol.

 

Galwodd Cyngor Cymuned Llangurig gyfarfod cyhoeddus lle cytunwyd y dylid sefydlu grŵp llywio i ymchwilio i’r opsiynau. Ymatebodd Cyngor Sir Powys trwy gynnig dau ddewis i’r 300 o drigolion yn Llangurig, sef creu cyfleusterau canolfan gymunedol yn adeilad yr hen ysgol neu gael cyfraniad ariannol tuag at drosi rhyw adeilad arall.

 

Penderfynodd y grŵp llywio y bydden nhw’n canolbwyntio’u hymdrechion ar adfer adeilad llai ond yr un mor eiconig yng nghanol y pentref o’r enw Tŷ’r Eglwys – sef neuadd eglwys segur sydd wedi mynd â’i phen iddi ac sy’n cael ei rheoli gan elusen leol nad yw’n rhyw weithgar iawn. Ond bu’n bedair blynedd hynod anodd a llesteiriol, lle bu’n rhaid trafod telerau cymhleth â’r elusen, cyrff ariannu, y Cyngor Sir a’r Cyngor Cymuned (mae angen ei dir ger y neuadd i allu ei chyrraedd ac i gynnal digwyddiadau awyr agored).

 

Mae’r grŵp llywio wedi sefydlu ymddiriedolaeth elusennol gwbl newydd, sef Canolfan Gymunedol Llangurig, â phedwar ymddiriedolwr a chwe aelod arall o’r Pwyllgor i redeg yr adeilad. Ymgynghorwyd â’r gymuned ynglŷn â’r gweithgareddau y maen nhw eisiau eu gweld yno. Mae pensaer a ariannwyd gan y Cyngor Sir wedi llunio cynlluniau ar gyfer prosiect ailwampio helaeth y mae disgwyl iddo gostio £250,000. Bydd hyn yn talu am fynediad i’r anabl i mewn i’r adeilad can mlwydd oed, cegin a thoiledau newydd a llawr mesanîn yn tremio dros y neuadd. Wrth godi arian, mae bron i hanner y cyfanswm sydd ei angen wedi’i gynnig a’i addo hyd yma.

 

Hefyd, fe ariannodd Rhaglen Canolfannau i’r Gymuned y cyngor gostau ymgynghorydd datblygu cymunedol i gwblhau ymgynghoriadau pellach, datblygu cynllun busnes a helpu i godi arian. Gwnaeth hyn, yn ei dro, ddwyn sylw at yr angen i’r Pwyllgor wneud mwy o waith – cynllunio gweithgareddau, hybu, recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr mewn llywodraethu elusen – bydd angen gwneud hyn oll i greu canolfan gymunedol sy’n ariannol gynaliadwy.

 

Ond mae’r grŵp effeithlon hwn yn gwneud popeth yn ddidrafferth. Maen nhw eisoes yn ystyried y posibilrwydd o drosi bloc toiledau cyhoeddus segur y drws nesaf i Dŷ’r Eglwys mewn datblygiad "cyfnod dau" uchelgeisiol.

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now