Astudiaethau Achos - canolfan Cymunedol Trefyclo

CYNIGION CANOLFAN GYMUNEDOL TREFYCLO I ADFYWIO’R GYMUNED

 

Canolfan Gymunedol Trefyclo yw’r fwyaf o’r 46 o neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol y mae’r Cyngor yn berchen arnyn nhw ym Mhowys. I Bwyllgor gofidus y ganolfan – sydd wedi bod wrthi’n brwydro yn erbyn y newid yn anghenion trigolion a defnyddwyr, biliau cynyddol yr adeilad, ei do yn gollwng, a’i olwg a’i gyfleusterau ar ôl yr oes – mae’r Ganolfan, yn syml, yn rhy fawr. Nid yw mwyach yn gynaliadwy ei rhedeg fel lle confensiynol i gynnal adloniant a digwyddiadau cymunedol a phreifat.

 

Mae’r trafodaethau rhwng y Pwyllgor Rheoli a Chyngor Sir Powys wedi bod ar y gweill ers tro ynglŷn â’r grŵp presennol yn creu cwmni elusennol newydd i ddod yn berchen ar yr adeilad. Yn 2012, manteisiodd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Trefyclo ar Raglen Canolfannau i’r Gymuned y Cyngor i gomisiynu ymchwil i’r hyn sydd ei wir eisiau a’i angen o’r adeilad ar y 3,000 o drigolion yn Nhrefyclo.

 

Cadarnhaodd yr ymchwil yr hyn roedd y pwyllgor yn ei dybio. Roedd adloniant a digwyddiadau llogi preifat ar gyfer priodasau a phartïon yn dal i fod yn bwysig. Ond mae yna hefyd fylchau mawr mewn gwasanaethau cymorth, gweithgareddau prosiectau a chyfleoedd hyfforddi ar gyfer amrywiaeth o grwpiau dan anfantais yn y gymuned. Ymhlith y rhain mae pobl sydd wedi ymddeol ac sy’n weithgar, pobl sy’n teimlo wedi’u hynysu ac sydd â salwch meddwl, teuluoedd ifanc a dioddefwyr diweithdra a heriau economaidd y dref. Ac mae’n bosibl y gall y Ganolfan Gymunedol ymateb i’r anghenion hyn.

 

Mae’r Ganolfan Gymunedol ar ei gwedd bresennol – â’i phrif neuadd anferthol, ardal y bar a lle cyfyngedig ar gyfer swyddfa – yn hollol anaddas ar gyfer y ffyrdd newydd hyn o’i defnyddio. Felly gwahoddwyd pensaer i edrych yn radical ar sut mae’r lle’n cael ei ddefnyddio. Yn sgil hyn, cynigiwyd gwaith ailwampio gwerth £700,000 i greu canolfan gyffrous, amlddefnydd i ddarparu gweithgareddau mewn "stryd gymunedol" fewnol, swyddfa ar lawr mesanîn newydd uwchben y neuadd, a derbynfa groesawgar. Os am wireddu’r ganolfan uchelgeisiol hon i’r gymuned, mae hefyd angen cyllid ar gyfer staff datblygu cyflogedig yn ystod y ddwy neu dair blynedd cyntaf i sefydlu gweithgareddau newydd, denu defnyddwyr a sefydlu tîm mwy o wirfoddolwyr.

 

Byddai llogi amrywiaeth fwy o lawer o ofodau cymunedol deniadol, cael mwy o ddefnyddwyr a chael caffi/bar wedi’i ailwampio yn golygu mwy o incwm. Byddai’r ganolfan hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddatganoli gwasanaethau cyhoeddus i sefydliadau cymunedol, a gallai asiantaethau allanol gynnal cymorthfeydd lleol ynddi wrth i gyfyngiadau ar wariant newid y modd o gyflenwi gwasanaethau.

 

Mae codi arian, gan gynnwys ailgyflwyno cais i’r Loteri Fawr a fethodd oherwydd rhesymau technegol y tro cyntaf, yn dal i fod yn her enbyd. Ond, am y tro, mae’n rhaid i’r bwriad o achub Canolfan Gymunedol Trefyclo a gwireddu prosiect uchelgeisiol Canolfan i’r Gymuned barhau i fod yn weledigaeth gyffrous.

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now