Darparu adfywiad yng
Nghalon Werdd Cymru 
 

Mae’r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol o fewn y Gwasanaethau Adfywio yn cynnig gwasanaeth datblygu prosiectau a chyngor ar gyfleoedd cyllido allanol o Ewrop a chyfleoedd eraill. Mae’n cynnwys ymchwilio i ac adnabod cyfleoedd sy’n addas i wneud cais am gyllid, a chefnogi ceisiadau am gymorth ariannol ar gyfer prosiectau.

Mae gennym fynediad at adnoddau pwrpasol megis GRANTfinder i’ch helpu dod o hyd i ffynonellau cyllid potensial.

 

Mae llawer o ffynonellau cyllid ar gael.

I gael cymorth a chyngor cysylltwch â'r Tîm Cyllid Ewropeaidd ac Allanol:
 
Ebost: funding@powys.gov.uk.

Bwletin Cyfleoedd Cyllido

Lawrlwythwch y rhifyn diweddaraf Cyfleoedd Cyllido - Rhifyn 57 Gorffennaf 2020.

Mae'n cynnwys amrywiaeth o ffrydiau cyllido sydd ar gael i wahanol fudiadau a chymunedau ar draws Powys.

 

Materion Blaenorol

Cyfleoedd Cyllido

Rhifyn 56 Ebrill 2020

Cyfleoedd Cyllido

Rhifyn 55 Chwefror 2020

Cyfleoedd Cyllido Rhifyn 54 Hydref 2019

Cyfleoedd Cyllido Rhifyn 53 Awst 2019

Cyfleoedd Cyllido Rhifyn 52 Mehefin 2019

 
 

Grantiau Cymunedol

> Rhaglen Grantiau Cymunedol Cyngor Sir Powys

Prif ddiben y rhaglen yw darparu cyllid cyfalaf i gynorthwyo datblygiad cymdeithasol a chymunedol yng nghanol y gymuned. Rhaid i grwpiau a sefydliadau gwirfoddol ddangos eu bod yn gynaliadwy a bod ganddynt gyfansoddiad priodol.

> Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a thros £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i brif elusennau cenedlaethol.

> Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedla

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni grant gwahanol gyda grantiau o £3,000 i dros £5miliwn. Wrth asesu ceisiadau, rydym yn ystyried yr ystod eang o ganlyniadau ar gyfer treftadaeth, pobl a chymunedau y bydd prosiectau yn cyflawni.

> Cyngor Celfyddau Cymru

Cyngor Celfyddau Cymru yw’r corf sy’n datblygu a chyllido’r celfyddydau yng nghymru. Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl.

> Chwaraeon Cymru

O chwaraeon ar lawr gwlad i Stadiwm Principality, rydym ni eisiau datblygu cenedl o bencampwyr. Mae angen grant gan Chwaraeon Cymru i helpu i wella chwaraeon yn eich cymuned.

> Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

Mae’r Cronfeydd Strwythurol yn cynnwys Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Yn syml iawn, mae’r ERDF yn buddsoddi mewn busnesau a’r amgylchiadau er mwyn i fusnesau dyfu.

Mae’r ESF yn buddsoddi mewn pobl, a’i nod yw naill ai cynyddu’r nifer o bobl mewn gwaith, neu ddatblygu sgiliau’r bobl hynny sydd eisoes yn y farchnad lafur.

> Erasmus+

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Mae’n agored i sefydliadau addysg, hyfforddi, ieuenctid a chwaraeon ar draws pob sector o’r maes dysgu gydol oes, gan gynnwys addysg ysgol, addysg uwch a phellach, addysg i oedolion a’r sector ieuenctid. Mae’n cynnig cyfleoedd cyffrous i gyfranogwyr o Brydain astudio, gweithio, gwirfoddoli, dysgu a hyfforddi yn Ewrop.

> Ewrop ar gyfer Dinasyddion

Nod y rhaglen hon yw creu cysylltiadau agosach rhwng Ewrop a’i drigolion a’u galluogi i chwarae rhan lawn o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n rhoi cyfle i gymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid rhyngwladol a gweithgareddau cydweithredu, cyfrannu at ddatblygu naws am le o ran delfrydau Ewropeaidd ac annog proses o integreiddio o fewn Ewrop. Un enghraifft yw cefnogaeth y Rhaglen ar gyfer cynlluniau cyfeillio rhwng trefi.

> Rhaglen Interreg Ewrop

Nod Rhaglen INTERREG EWROP yw gwella’r ffordd y gweithredir polisïau a rhaglenni datblygu rhanbarthol. Mae 4 thema i’r rhaglen: Ymchwil ac Arloesedd, Ysbryd Cystadleuol Busnesau Bach a Chanolig eu maint, Economi carbon isel, a’r Amgylchedd ac effeithlonrwydd adnoddau. Mae’r rhaglen ar agor i gyrff cyhoeddus a sefydliadau preifat dielw, ac mae canran y cyllid sydd ar gael ar raddfa 85%.

> LIFE+

LIFE+ yw offeryn ariannol yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi prosiectau ym maes yr amgylchedd, cadwraeth natur a’r hinsawdd ar draws Ewrop.

 

 

Cyllid Busnes

> Cynllun Benthyciad Canol Tref 

Mae Cyngor Sir Powys wedi llwyddo i sicrhau cynllun benthyciad £1,250,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer adfywio trefol. Prif nod y cynllun yw lleihau nifer y safleoedd gwag, segur a’r rhai nad ydynt yn cael eu defnyddio ddigon yng Nghanol y Dref.

> Busnes Parth Cyllid Cymru

Gall darganfod ble i fynd i ganfod cyllid a dewis y math cywir fod yn anodd. Defnyddiwch ein Canfyddwr Cyllid i ganfod opsiynau cyllid sy'n berthnasol i'ch busnes.

> Cyllid Cymru

Mae Cyllid Cymru yn cynnig buddsoddiadau twf masnachol i BBaCh yng Nghymru rhwng £1,000 a £3 filiwn. Rydym yn buddsoddi mewn busnesau newydd, busnesau ifanc a busnesau sefydledig.

> Cyllid ar gyfer Band Eang

Ewch i dudalen Cysylltiadau Digidol Tyfu ym Mhowys i gael gwybodaeth am y cyllid sydd ar gael a gwasanaethau’r rhyngrwyd yn y sir.

> Horizon 2020


Rhaglen sy’n seiliedig ar ymchwil ac arloesedd yw Horizon 2020 fydd yn dosbarthu cronfeydd ar gyfer ymchwil ar themâu penodol megis gwyddoniaeth ragorol, diwydiannau cystadleuol a chymdeithas well. Nod Horizon 2020 yw sicrhau fod Ewrop yn cynhyrchu gwyddoniaeth o’r radd flaenaf, yn cael gwared ar rwystrau i arloesedd ac yn ei wneud yn haws i’r sectorau cyhoeddus a phreifat gydweithio i gyflenwi arloesedd. Mae Horizon 2020 yn cynnig cyfleoedd pwysig i fusnesau ac ymchwilwyr y DU i gael hyd i gyllid, rhwydweithiau a phartneriaethau ym maes arloesedd. Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru wedi sefydlu Uned Horizon 2020 i roi cyngor a chefnogaeth i sefydliadau o Gymru sy’n chwilio am y cyllid mwyaf priodol ym maes ymchwil a datblygiad sydd ar gael gan yr Undeb Ewropeaidd.

> COSME

​COSME yw rhaglen yr UE ar gyfer Ysbryd Cystadleuol rhwng Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig eu maint (SMEs) sy’n rhedeg rhwng 2014 - 2020; y gyllideb a gynlluniwyd ar gyfer y rhaglen yw 2.3 biliwn Euro. Ymysg thema’r Rhaglen hon mae: Gwell Mynediad at Gyllid; Mynediad at Farchnadoedd a Chefnogi Entrepreneuriaid.

> Creative Europe

Mae Creative Europe yn cynorthwyo’r sectorau diwylliannol, creadigol a chlyweled potensial i deithio, i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, ac i annog rhannu a datblygu sgiliau. Mae’n is-grŵp i MEDIA sy’n buddsoddi mewn ffilm, teledu, cyfryngau newydd a gemau.

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now