Help ar gyfer busnes

newydd

Cyfle i fanteisio i’r eithaf ar y cymorth, y gefnogaeth a’r arbenigedd sydd ar gael i helpu’ch busnes i dyfu ym Mhowys. 

Cymorth am ddim i gynllunio a marchnata eich busnes, a help gyda chyllid busnes, technoleg, allforio a llawer mwy. Gwasgwch y dolenni saeth i ddod o hyd i’r cymorth a’r gefnogaeth y mae eu hangen ar eich busnes.
 

> Parth Busnes Cymru Start Up

Fe all dechrau busnes fod yn gyffrous a gwerth chweil, ond gall hefyd fod yn her ac yn llawn risg. Fodd bynnag, y newyddion calonogol yw bod nifer fawr o fusnesau newydd yn goroesi a bod y rheiny sy’n ceisio cymorth yn fwy tebyg o lwyddo.

> Prosiect Agora (Powys)

Dan gynllun newydd sbon, bydd cyfle i fusnesau newydd a busnesau tir bach sydd eisoes yn bodoli ym Mhowys, sydd am arallgyfeirio a chreu ffrwd incwm newydd dderbyn cyngor arbenigol am ddim. Prosiect dwy flynedd yw ‘Agora’ i helpu cynhyrchwyr nwyddau sydd wedi’u tyfu, pori neu’u gwneud ar draws 11 o ardaloedd awdurdodau lleol yng nghanol a de-ddwyrain Cymru.

> Princes Trust

Cymorth wrth ddechrau busnes. Rydym yn gweithio gyda rhai 18 i 30 oed i droi syniadau gwych yn realiti busnes trwy ein rhaglen Fenter. O hyfforddiant a chymorth mentora i ariannu ac adnoddau, byddwn gyda chi bob cam o’r ffordd.

> Gyrfa Cymru

Mae llawer o bobl yn darganfod mai hunangyflogaeth yw’r ffordd ymlaen pan fydd hi’n anodd dod o hyd i waith amser llawn. Gallwn gynnig cyngor a gwybodaeth i’ch helpu i wneud dewisiadau gwell.

> Prime Cymru

Mae Menter y Tywysog ar gyfer Mentergarwch Hŷn yng Nghymru yn elusen gofrestredig a'r unig fudiad yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth ymarferol i bobl dros 50 sydd am ddod, a pharhau i fod, yn economaidd weithgar.

> Disabled Entrepreneurs Network

Mae’n darparu cyfleoedd i bobl anabl sy’n hunangyflogedig allu rhwydweithio a chyrraedd gwasanaethau gwybodaeth.

> Enterprise4all

Mae Enterprise4all yn arbenigo mewn cynorthwyo entrepreneuriaid o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli, er enghraifft merched, pobl anabl, pobl hŷn a rheiny o gefndiroedd ethnig lleiafrif.

> Shell LiveWIRE

Mae ShellLiveWIRE yn darparu grantiau yn ogystal â help a chyngor i entrepreneuriaid rhwng 18 a 30 oed.

> Cobweb Information for Business

Mae’n cyhoeddi gwybodaeth ymarferol am ddim sy’n helpu entrepreneuriaid i ddechrau ac i redeg eu busnesau bach.

> Start Ups

Maent yn darparu amrywiaeth o adnoddau fel blogiau, astudiaethau achos, fforymau a phodlediadau i ysbrydoli darparu entrepreneuriaid.

> AGCAS prospects

Canllaw i fyfyrwyr. A oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i adeiladu busnes llwyddiannus a dysgu am fanteision ac anfanteision hunangyflogaeth?

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now