Lle I Gael Mwy O Help

Dolenni i ffynonellau gwybodaeth eraill

 

Nid oes yn rhaid ichi wneud hyn ar eich pen eich hun. Mae yna ddigonedd o wybodaeth a chyngor o fewn cyrraedd rhwydd ar y rhyngrwyd. Y cyfan sydd angen ei wneud yw clicio ar y dolenni isod.

 

Gwybodaeth a help lleol

 

Cyngor Sir Powys – gwybodaeth gyffredinol – i ddod o hyd i wasanaeth, ewch i www.powys.gov.uk a sgrolio trwy’r "Gwasanaethau A-Y" a dewis o’r mynegai.

 

Mae Adfywio Cymunedol Cyngor Sir Powys yn sicrhau bod cyllid, sgiliau a chyngor ar gael i grwpiau cymunedol. E-bost jenni.thomas@powys.gov.uk.

 

Canolfannau Cymunedol a Neuaddau Pentref Powys – dewiswch "neuaddau cymuned" o’r mynegai o wasanaethau ar wefan www.powys.gov.uk i weld y rhestr o ganolfannau.

 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys: Mae PAVO yn darparu amrywiaeth eang o gymorth a chyngor i fudiadau gwirfoddol yn y sir ar bethau’n cynnwys:

 

  • Cyngor ar gyllid a chymorth i’ch helpu chi i ddatblygu’r sgiliau i baratoi ceisiadau am gyllid

  • Canllawiau ar ddatblygu’ch prosiect

  • Cynllunio busnes a datblygu strategaethau ariannu

  • Paratoi neu addasu dogfennau llywodraethu

  • Cofrestru elusen

  • Datblygu polisïau a gweithdrefnau

  • Ymgysylltu â’ch cymuned a defnyddwyr gwasanaeth

  • Hyfforddiant

  • Cysylltiadau ar gyfer rhwydwaith Powys o sefydliadau cymunedol sy’n cefnogi gwirfoddolwyr ac yn cynghori ar hyn (Powys Info-Engine – www.powys.info-engine.org.uk – yn darparu rhestri o sefydliadau cymunedol.)

 

Cysylltwch â’r Ddesg Cymorth Ffôn ar 0845 009 3288
Gwefan: www.pavo.org.uk
Cyfeiriad post: PAVO, Uned 30 Stad Ddiwydiannol Heol Ddole, Llandrindod, Powys LD1 6DF.

 

Neuaddau pentref ym Mhowys – i rwydweithio â Chanolfannau i’r Gymuned a neuaddau eraill, gwelwch y map o neuaddau a chanolfannau cymunedol.

 

Canolfan Cydweithredol Cymru – mae gwasanaethau’n cynnwys cyngor, help â gwaith datblygu a hyfforddiant ar gyfer mentrau cymunedol, undebau credyd a phrosiectau cynhwysiant digidol sefydliadau cymunedol – gwelwch www.walescooperative.org/cysylltu-a-ni gael cysylltiadau lleol.

 

Cyffredinol

 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn darparu amrywiaeth o adnoddau a ffynonellau gwybodaeth – www.wcva.org.uk

 

Mae Cyfranogaeth Cymru ’n darparu cyfleoedd i rwydweithio ag eraill sydd a wnelo â chyfranogaeth gymunedol – www.participationcymru.org.uk/networks

 

Mae VolResource yn wefan ragorol sy’n darparu cryn dipyn o wybodaeth ymarferol a dolenni i lawer o wefannau eraill ar lywodraethu a rheoli yn y sector gwirfoddol. Mae’n lle da i ddechrau chwiliowww.volresource.org.uk

 

Mae gan y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO) lyfrgell helaeth o enghreifftiau o ddogfennau polisi, dolenni ac adnoddau eraill. www.ncvo-vol.org.uk.

 

Cyhoeddiadau’r Cyfeiriadur o Newid Cymdeithasol: Llu o gyhoeddiadau argraffedig defnyddiol ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â’r sector gwirfoddol o’r Cyfeiriadur o Newid Cymdeithasol –www.dsc.org.uk/Publications

 

Llywodraethu

 

Y Comisiwn Elusennau: Mae’r daflen Nodweddion elusen effeithiol hefyd yn berthnasol i sefydliadau nad ydyn nhw’n elusen; mae’n un o nifer o daflenni canllawiau y gellir eu lawrlwytho o http://www.charity-commission.gov.uk/Charity_requirements_guidance/default.aspx Mae yna hefyd restr lawr o’r cyhoeddiadau isod.

 

Cod llywodraethu da NCVO: Mae’r Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol yn darparu trosolwg eang ar arfer da wrth lywodraethu’n gyson dda: www.ncvo-vol.org.uk/codeofgovernance

 

Canllawiau NCVO ar lywodraethu ac arweinyddiaeth: http://www.ncvo-vol.org.uk/governanceandleadership

 

Resource Centre, Brighton and Hove: Dyma un o lawer o safleoedd y sector gwirfoddol sy’n darparu dalenni gwybodaeth defnyddiol ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â llywodraethu:www.resourcecentre.org.uk/information

 

Cofrestru elusennau a chwmnïau

 

Y Comisiwn Elusennau: Mae’r Comisiwn yn darparu modelau o gyfansoddiadau ar gyfer cofrestru elusennau’n syml a gwybodaeth fanwl am y broses ymgeisio (nad yw’n hollol syml).www.comisiwnelusennau.gov.uk/. Gwelwch y rhestr o ddogfennau allweddol.

 

Tŷ’r Cwmnïau: Os ydych chi eisiau diogelu’ch sefydliad ag "atebolrwydd cyfyngedig" fe fydd angen ichi lawrlwytho ffurflenni cofrestru o Dŷ’r Cwmnïau. Mae yna hefyd ganllawiau helaeth ynglŷn â dechrau cwmni a’r adrodd sy’n ofynnol yn www.tyrcwmniau.gov.uk/

 

Y Rheoleiddiwr Cwmnïau Buddiannau Cymunedol: Mae yna becyn gwybodaeth sy’n ymwneud â dechrau cwmnïau buddiannau cymunedol yn www.cicregulator.gov.uk

 

Materion yn ymwneud â chyflogaeth a chydraddoldeb

 

Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS): Cyhoeddiadau ar agweddau amrywiol ar reoli pobl, gan gynnwys canllawiau ar ddisgyblaeth, absenoldeb, diswyddo ac arfarnu perfformiad. Mae lawrlwythiadau ar gael yn www.acas.org.uk.

 

Cyswllt Busnes: Mae gwefan Cyswllt Busnes y Llywodraeth yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gyflogaeth – www.businesslink.gov.uk a chlicio ar ‘Employing People’

 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHCR): gwybodaeth a chyngor ar gydraddoldeb o ran hil, rhyw neu anabledd – www.equalityhumanrights.com/hafan/.

 

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) - www.hse.gov.uk

 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – i gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data – www.ico.org.uk

 

Cyngres yr Undebau Llafur (TUC) – modelau o bolisïau a chanllawiau ar gael ar faterion fel straen, bwlio, colli swydd, ail-leoli, chwythu chwiban ac amrywiaeth. www.TUC.org.uk

 

Unsain – gwefan ar gyfer cyflogwyr yn y sectorau cymunedol a gwirfoddol – www.unison.org.uk/voluntary

 

VolResource - www.volresource.org.uk

 

Ffynonellau cyllid a chodi arian

 

Mae yna filoedd o ymddiriedolaethau elusennol sy’n ariannu sefydliadau cymunedol. Mae’r rhestr isod yn cynnwys nifer fach iawn o’r cyllidwyr mwyaf gweithgar sy’n darparu help yng Nghymru.

 

Help i ddod o hyd i ffynonellau cyllid – Adfywio Cymunedol Cyngor Sir Powys (e-bost jenni.thomas@powys.gov.uk) a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (www.pavo.org.uk) yw’r ffynonellau gorau i gael canllawiau ar sut i nodi pwy sydd fwyaf tebygol o gefnogi’ch prosiect ac ynglŷn â blaenoriaethau a gofynion newidiol cyllidwyr.

 

Rhaglen Grantiau Cymunedol Powys – lawrlwytho Canllawiau’r rhaglen

 

Y Sefydliad Codi Arian – sefydliad cenedlaethol â swyddfa yng Nghymru sy’n darparu canllawiau a digwyddiadau hyfforddi ar gyfer y rheiny sy’n codi arian - www.institute-of-fundraising.org.uk

 

Y Loteri Fawr - www.biglotteryfund.org.uk/wales

 

Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru – ffynhonnell grantiau bach yn bennaf - www.cfiw.org.uk

 

Comic Relief – ffynhonnell grantiau sy’n "newid byd pobl dlawd a difreintiedig" -www.comicrelief.com/apply-for-a-grant

 

Entrust – y man cyswllt ar gyfer gwybodaeth a cheisiadau i’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi (LCF) -www.entrust.org.uk/home.

 

Sefydliad Garfield Weston – ffynhonnell grantiau yn enwedig ar gyfer prosiectau cymunedol, ieuenctid a lles mewn ardaloedd dan anfantais - www.garfieldweston.org

 

Elusen Gwendoline a Margaret Davies – ymddiriedolaeth bwysig ym Mhowys sy’n ariannu prosiectau cymunedol (dim gwefan); Plas Dolerw, Ffordd Milford, Y Drenewydd, Powys, SY16 2EH; ffôn 01686 670404; e-bost susan@daviescharities.freeserve.co.uk

 

Elusen Henry Smith – ffynhonnell sylweddol grantiau ar gyfer grwpiau dan anfantais -www.henrysmithcharity.org.uk

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm – ffynhonnell grantiau bach ar gyfer prosiectau cymunedol yng Nghymru - www.millenniumstadiumtrust.org.uk

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – cynlluniau ariannu, hyfforddiant a gwybodaeth –www.wcva.org.uk

 

Mae Llywodraeth Cymru’n gweinyddu Cronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau e-bost planning.division@wales.gsi.gov.uk i gael y pecyn gwybodaeth.

 

Cynllunio

 

Cymorth Cynllunio Cymru – ffynhonnell gwybodaeth rad ac am ddim ar bopeth yn ymwneud â chynllunio ac, mewn rhai achosion, help oddi wrth arbenigwyr gwirfoddol - www.planningaidwales.org.uk

 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – canllawiau ar faterion cynllunio cymhleth yn ardal y Parc, gan gynnwys gwneud ceisiadau cynllunio - www.breconbeacons.org/the-authority/planning

 

Cyngor Sir Powys - i gael gwybodaeth am bolisïau a cheisiadau, dewiswch y dolenni cynllunio a rheoli adeiladu o’r mynegai o wasanaethau yn www.powys.gov.uk

 

The Planning Portal – gwefan y llywodraeth sy’n darparu cyngor a gwybodaeth helaeth am y system gynllunio - www.planningportal.gov.uk

 

Gwerthuso prosiectau

Y Gwasanaeth Gwerthuso Elusennau: elusen yn benodol ar gyfer monitro a gwerthuso’r sector gwirfoddol. Mae’r wefan yn darparu amrywiaeth o adnoddau i’w lawrlwytho ar werthuso prosiectau, a dolenni i wefannau eraill - www.ces-vol.org.uk

 

Sefydliad Joseph Rowntree: canllaw gwerthuso i’w lawrlwytho: Joseph Rowntree Foundation Guide - Evaluating Community Projects

 

Masnachu ac asedau cymunedol

 

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru: rhwydweithio a chysylltiadau ar gyfer sefydliadau datblygu ar sail asedau a sefydliadau masnachu yn y gymuned yng Nghymru: www.dtawales.org.uk

 

Locality (sef DTA UK gynt) – y sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi datblygu asedau adeiladau cymunedol ar lawr gwlad: www.locality.org.uk

 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys: www.pavo.org.uk

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru: Gwelwch y canllaw rhyngweithiol cynhwysfawr "Mae’n syniad, ond a yw’n fusnes? Canllawiau ar gyfer masnachu yn y trydydd sector" yng ngwefan CGGCwww.wcv.org.uk

 

Gwirfoddoli:

 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn darparu hyfforddiant, cyngor ar-lein a gwybodaeth fanwl am ddatblygu polisïau gwirfoddoli a rheoli gwirfoddolwyr - www.wcva.org.uk/advice-guidance/volunteers llinell gymorth 0800 2888 329

 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt): I gael gwybodaeth am wiriadau cofnodion troseddol am ddim ar gyfer gwirfoddolwyr -www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service.

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now