Astudiaethau Achos - Neuadd Bentref Tirabad

NEUADD BENTREF TIRABAD YN GWNEUD EI ARGRAFF AR Y MAP

 

Mewn blynyddoedd diweddar, mae pentref anghysbell Tirabad, sydd yng nghalon Fforest Epynt ac ar ymyl Ardal Hyfforddi ddiffaith y Fyddin ym Mhontsenni, wedi bod yn gymuned heb ddyfodol i bob golwg. Nid oes gan y 50 o drigolion unrhyw siop, unrhyw swyddfa’r post nac unrhyw ysgol. Mae’r eglwys leol hanesyddol ar gau i wasanaethau arferol ac mae angen ei hadfer. Prin yw’r plant ac nid oes unrhyw un yn byw mewn rhai o’r tai mwyach. Ar ben hyn, mae asbestos yn halogi Neuadd Bentref Tirabad – sef adeilad pren lle cynhaliwyd yr ysgol gynradd yn wreiddiol ac a fu’n ganolfan i fywyd cymdeithasol ers y 1970au – ac mae angen gwaith atgyweirio helaeth arni.

 

Mewn cyfarfod argyfwng, pleidleisiodd mwyafrif llethol y trigolion dros gadw eu hadeilad cymunedol – sy’n cynnwys prif ystafell digwyddiadau, ystafell snwcer gyda bwrdd maint llawn, ystafell gweithgareddau ieuenctid a chegin. Cytunwyd y byddai Cyngor Sir Powys yn cael gwared â’r asbestos ac yn cyfrannu at gostau cynllunio a chwblhau gwaith ailwampio. Byddai Pwyllgor y Neuadd Bentref yn cynllunio’r gwaith atgyweirio, yn cynhyrchu cynllun busnes ac yn dod yn berchen ar yr adeilad.

 

Ond mae’r Pwyllgor wedi gorfod brwydro yn erbyn nifer o broblemau, ac mae cynnydd wedi bod yn araf. Oherwydd cyflwr yr adeilad, bu’n rhaid gohirio mwyafrif y gweithgareddau. Wrth i hyder y gymuned wanhau, daeth yn fwy anodd nag erioed denu pobl i ymuno â’r Pwyllgor.

 

Mae cyllid y Rhaglen Canolfannau i’r Gymuned i dalu am ymgynghorydd i ymgynghori’n helaeth â’r gymuned wedi helpu i ailadeiladu ac ailhyfforddi’r Pwyllgor, ac i uno ymgyrchoedd croes o ran sut i adfer y Neuadd a’r eglwys fel bod yr ymdrech bellach yn un tymor hir y mae’r gymuned yn ei chefnogi. Mae’r ficer lleol ymhlith aelodau newydd y Pwyllgor. Mae pensaer wedi llunio cynlluniau ac wedi paratoi rhaglen fesul cyfnod i atgyweirio a datblygu’r Neuadd – sef atal yr adeilad rhag dirywio i gychwyn ac yna gwella’r cyfleusterau.

 

Erbyn hyn, y bwriad yw adfywio gweithgareddau cymdeithasol a gweithgareddau hyfforddi, rhedeg prosiectau lleol, darparu ar gyfer defnyddwyr llwybr pellter hir Llwybr Epynt, a hyd yn oed gwersyllfa bosibl i ddenu ymwelwyr. Mae’r Cyngor wedi helpu i godi grant o £70,000 o gronfa Cyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog sydd wedi’i sefydlu’n ddiweddar, ac mae wedi addo cyfraniadau o amrywiaeth o ffynonellau eraill.

 

Mae cyfanswm o £120,000 wedi’i godi ar gyfer gwaith adeiladu hyd yma. Mae hyn yn cynnwys £5,000 y gwnaeth y Pwyllgor ei hun ei godi trwy waith mentrus yn cefnogi rasys ceir rali uchel eu bri yn Fforest Epynt. Mae’r llwyddiant hwn yn golygu bod modd dechrau ar gyfnod cyntaf y gwaith adfer, gan gynnwys waliau mewnol a tho newydd. Mae yna lawer iawn i’w wneud o hyd, ond mae lle Tirabad ar y map o gymunedau Powys yn edrych yn fwy sicr nawr nag y mae wedi edrych ers sawl blwyddyn.

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now