Prosiectau

Prosiectau Powys

Mae Cyngor Sir Powys yn cydweithio â chymunedau a’r sector preifat i ddarparu amrywiaeth eang o raglenni a phrosiectau i wella llesiant pobl sy’n bwy ac yn gweithio yn y Sir. Mae’r adran hon yn dwyn sylw at rai o’r ffyrdd y mae’r tîm Adfywio wedi cynorthwyo’n cymunedau.

 

July 05, 2016

Bydd y prosiect yn gweld nodi a chofnodi pob Cofeb Ryfel ym Mhowys a chyflwyno rhaglen o atgyweirio a gwella i sicrhau bod ein treftadaeth goffa yn cael ei chadw ar gyfer y dyfodol. Bydd hyfforddiant a gweithdai yn cael eu trefnu gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion a bydd canlyniadau'r prosiect yn cael eu rhannu gyda chyfleoedd i ddatgelu’r straeon a ddaw i'r golwg am arwyr lleol. 

January 23, 2018

Dan gynllun newydd sbon, bydd cyfle i fusnesau newydd a busnesau tir bach sydd eisoes yn bodoli ym Mhowys, sydd am arallgyfeirio a chreu ffrwd incwm newydd dderbyn cyngor arbenigol am ddim.


Prosiect dwy flynedd yw ‘Agora’ i helpu cynhyrchwyr nwyddau sydd wedi’u tyfu, pori neu’u gwneud ar draws 11 o ardaloedd awdurdodau lleol yng nghanol a de-ddwyrain Cymru.

January 23, 2018

Mae Cyngor Sir Powys wrthi’n gwneud gwaith i ardal Parc y Llyn, Llandrindod, diolch i grant o £126,400 gan yr Undeb Ewropeaidd ddaeth trwy Gronfa Ddatblygu Wledig Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian hefyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cyfleoedd busnes yn yr ardal.

January 23, 2018

Gwella Gwasanaeth Band Eang Crai. Ers i ni gyflwyno gwasanaeth ffeibr cyflym iawn mae’r cyswllt wedi bod yn well o lawer i rai ym Mhowys ond bu’n rhaid meddwl am atebion eraill mewn ardaloedd mwy gwledig

January 23, 2018

Mae Gweithffyrdd+ Powys yn rhoi cefnogaeth unigol a phwrpasol am ddim i bobl 54 oed neu’n hyn i gael gwaith neu weithio’n hunangyflogedig.Mae’r cynllun yn agored i bobl ar draws Powys sy’n 54 a hyn sydd ddim yn gweithio neu wedi eu cofrestru’n ddi-waith.

July 05, 2016

Gydag Arian Datblygu Rhanbarthol Ewrop, lansiwyd Rhaglen Adfywio Dyffryn Hafren yn 2010 i gwmpasu ardal Dyffryn Hafren, gan gynnwys y tair prif dref sef y Trallwng, y Drenewydd a Llanidloes. Cafodd y prosiect, a ddarparwyd ac y rhoddwyd arian cyfatebol ato gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, ei gynllunio i wella rhagolygon economaidd ac i wneud Dyffryn Hafren yn ardal ddeniadol i weithio a byw ynddi ac i ymweld â hi.

February 23, 2023

Mae Cerdded gydag Offa yn brosiect cydweithredu trawsffiniol rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol yng Nghymru a Lloegr, tair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, Parc Cenedlaethol ac awdurdodau lleol y mae eu tiriogaethau yn cynnwys ardal y gororau ar hyd Llwybr Cenedlaethol Llwybr Clawdd Offa. Dechreuodd y prosiect yn ddiweddar yn 2011 a chafodd ei gwblhau tua diwedd 2014. Roedd y prosiect hwn yn canolbwyntio nid yn unig ar y Llwybr Cenedlaethol ei hun, ond ar yr ardal ehangach a elwir yn Wlad Offa. Nod y prosiect oedd gwella economi a chynaliadwyedd ardal y ffin rhwng Cymru a Lloegr drwy ddatblygu a hyrwyddo profiad twristiaeth gynaliadwy, yn seiliedig ar ansawdd uchel asedau naturiol a diwylliannol Gwlad Offa.

May 28, 2023

Helpu pobl ym Mhowys i fanteisio ar economi amrywiol ffyniannus. 

Mae Trefi Bywiog yn fenter Stryd Fawr/Manwerthu sy'n anelu at ymdrin â’r problemau cyfredol yn y stryd fawr a nodi ffyrdd o gynyddu nifer yr ymwelwyr /defnydd, lleihau nifer yr adeiladau gwag, ac ysgogi menter drwy ddatblygu pecyn cymorth ar gyfer Adfywio Canol Trefi.

Mae'r prosiect yn gweithredu camau i brofi gweithgareddau yn nhrefi Peilot y Drenewydd a Rhaeadr Gwy. Mae camau gweithredu a ddewiswyd yn dod o argymhellion a wnaed gan adroddiad ymchwil annibynnol, gan gynnwys: 

Please reload

 
 
 
 
 
 
 

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2020

creu gan www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now