Twristiaeth

Cefnogaeth ar gyfer Twristiaeth ym Mhowys

Rôl ddeuol sydd gan wasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Powys o ran cyflenwi blaenoriaethau’r cyngor o safbwynt marchnata i ymwelwyr er mwyn targedu grwpiau ymwelwyr allweddol, yn ogystal â chefnogi datblygiad y sector twristiaeth o fewn y sir, yn enwedig mewn perthynas â gweithio i gefnogi busnesau a chymunedau sy’n cynnig gwasanaethau i ymwelwyr.

Mae blaenoriaethau allweddol y gwasanaeth twristiaeth fel a ganlyn:

 

 

1. Marchnata – dulliau digidol a thraddodiadol, gan gynnwys gwefan Canolbarth Cymru fel y Mynnaf a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, Llawlyfr Ymwelwyr â Chanolbarth Cymru, digwyddiadau ac arddangosfeydd i godi ymwybyddiaeth o’r Sir fel un o brif gyrchfannau i ymwelwyr yng Nghymru.

2. Rheoli Cyrchfannau - cefnogi’r 4 ardal ym Mhowys - Bannau Brycheiniog, Mynyddoedd Cambrian, Biosffer Dyfi, Canol a Gogledd Powys.

3. Digwyddiadau Powys - dull deuol o weithio sy’n golygu hyrwyddo amrediad eang o ddigwyddiadau unigryw sy’n cael eu cynnal ym Mhowys, a gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddenu digwyddiadau mawr i ddefnyddio Powys fel lleoliad. 

Ymchwil i Dwristiaeth

Mae gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Powys yn cynnal amrywiaeth o ymchwil i dueddiadau twristiaeth, boddhad ymwelwyr, nifer y gwelyau sydd ar gael ac effaith twristiaeth ar economi Powys (STEAM).

 

Rydym yn rhan o bartneriaeth ymchwil Croeso Cymru ac yn casglu data mewn cysylltiad â sefydliadau ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho adroddiad diweddaraf STEAM ar effeithiau economaidd a’r arolwg o Foddhad Ymwelwyr yn uniongyrchol o’r dudalen hon.

 

Gallwch weld rhagor o ymchwil am Bowys ar –  http://www.powys.gov.uk/cy/ystadegau/gweld-ystadegau-am-eich-ardal-chi/

 

Mae ymchwil ynglŷn â thwristiaeth yng Nghymru i’w gweld ar - https://businesswales.gov.wales/cy/zones/tourism/gweithio-gyda-croeso-cymru

 

 

Gallwch weld Partneriaeth ar gyfer Twf, Strategaeth ar gyfer Twristiaeth yng Nghymru ar - http://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/tourism/partnership-for-growth-strategy/?skip=1&lang=cy

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy twristiaeth@powys.gov.uk

Rheoli Cyrchfannau

Dyluniwyd Rheoli Cyrchfannau’n i wneud i bob cyrchfan weithio’n effeithiol o bersbectif ymwelwyr. I wneud hyn yn effeithiol mae angen i amrywiaeth o fudd-ddeiliaid sy’n darparu profiadau ymarferol i fod yn rhan o’r gwaith. Mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i sicrhau ansawdd cyffredinol y gwasanaethau a’r cyfleusterau ac mae hyn yn cyd-fynd ag anghenion a disgwyliadau ymwelwyr. Mae Rheoli Cyrchfannau’n cadw’r ymwelwr, ei anghenion ac ansawdd y profiad a gaiff wrth wraidd y cyfan. 

 

Mae gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Powys yn ymroddedig i gefnogi dull Rheoli Cyrchfannau, yn unol â’r hyn y mae Croeso Cymru’n ei gymeradwyo yn Strategaeth Twristiaeth ‘Partneriaeth ar gyfer Twf’. Mae’r gwasanaeth twristiaeth yn gweithio mewn partneriaeth â Croeso Cymru, sefydliadau sy’n bartneriaid, busnesau a chlystyrau twristiaeth, a grwpiau cymunedol y 4 cyrchfan canlynol ym Mhowys – 

· Bannau Brycheiniog
· Mynyddoedd Cambria
· Biosffêr Dyfi
· Rhwydwaith Cyrchfannau Gogledd a Chanol Powys 

I gael rhagor o wybodaeth am Reoli Cyrchfannau yng Nghymru, ewch i -  https://businesswales.gov.wales/dmwales/cy
 

Adnoddau

Mid Wales My Way

Mae "Fy Nghanolbarth Cymru i" yn dathlu hanes a diwylliant ein hardal gan roi naws o’r lle a’r cymeriadau sy’n byw yma.

Mae ein treftadaeth a’n hamgylchedd naturiol wedi para’n dragywydd, ond eto mae’n newid yn gyson. Ynghyd â’r bobl, y dirwedd, y profiadau a’r blasau, mae Canolbarth Cymru’n atyniad unigryw a chyffrous a gobeithio y bydd ymwelwyr yn gallu cysylltu â hynny a rhannu eu profiadau a’u straeon eu hunain.


Ymwelwch â ni ar: Midwalesmyway.com

Neu Dilyn, Tweet, gwylio ni ar:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
 
 

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now