Teithio drwy’r 

llwybr golygfaol 

Profwch daith i’r gwaith gyda golygfeydd mor odidog fel y byddwch yn ysu am grwydro ymhellach. 

Neu dilynwch y tro pedol enfawr o un ochr o Gymru i’r llall sy’n cysylltu’r Trallwng, Machynlleth a Thref-y-clawdd. Gyda dwy fil o filltiroedd sgwâr o dirlun syfrdanol a golygfeydd sy’n ymddangos fel pe baent yn mynd ymlaen am byth. Yn ychwanegol at ffyrdd agored, mae gennym 18 o orsafoedd trenau a rhwydwaith bysiau cynhwysfawr, heb sôn am nifer o reilffyrdd cul. Ar gyfer y teithiau byrrach hynny i’r gwaith, gallech reidio beic i gael antur traws gwlad i’w chofio. 

 
 
 
 
 

Byddwch

mewn cwmni da 

Gyda chymhellion gwych a seilwaith busnes o’r radd flaenaf o fewn parth twf lleol Powys, bydd eich busnes mewn cwmni ardderchog yng Nghanolbarth Cymru. Mae amrywiaeth Powys o sgiliau, gwasanaethau gweithgynhyrchu, cysylltedd a rhwydweithiau cefnogi ar draws y sir yn ei gwneud yn lleoliad delfrydol, beth bynnag fo’ch busnes. 

Mae llwyddiant Canolbarth Cymru a ddatblygwyd yn wreiddiol ar economi amaethyddol, yn rhedeg hyd yn oed yn ddyfnach heddiw, ac yn gartref i rai o’r busnesau mwyaf amrywiol a datblygedig allan yna. Gyda dros 14,000 o fusnesau yn y rhanbarth, rydym yn falch o hyrwyddo a chroesawu mentrau o wahanol sectorau diwydiant, gan gynnwys Ynni a’r Amgylchedd, Bwyd a Ffermio, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Datblygedig, Gwyddorau Bywyd a Thwristiaeth, gyda meintiau yn amrywio o weithrediadau micro i rai ar raddfa fawr. Ein nod yw arallgyfeirio’r sylfaen economaidd ymhellach a chreu cyfleoedd gwaith newydd, sydd yn ei dro yn darparu’r lle a’r isadeiledd i alluogi eich busnes i esgyn i’r entrychion. 

Ffynnu yn yr

amgylchedd 

Ar draws sir eang Powys mae amrywiaeth enfawr o leoliadau a safleoedd i ddewis ohonynt, i alluogi eich busnes i ffynnu. 

Mae’r sir sy’n awyddus i annog a helpu datblygiad o fewn y Canolbarth, wedi ei dynodi’n Ardal Twf Lleol gan Lywodraeth Cymru mewn canolfannau masnachol allweddol, yn cynnwys Dyffryn Hafren
(Y Drenewydd a’r Trallwng), Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais. 

Yn y Parth

Mae Powys wedi’i leoli’n gyfleus rhwng nifer o Barthau Menter allweddol gan gynnwys: 

 • Eryri (Gogledd) - Gan gynnwys Trawsfynydd fel canolbwynt ar gyfer mentrau technoleg carbon isel arloesol a Chanolfan Awyrofod Eryri, gan ffurfio gallu Cymru o ran Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell (RPAS).

 • Glannau Dyfrdwy (Gogledd)
  - cynnal amrywiaeth eang o ganolfannau gweithgynhyrchu uwch o fewn diwydiannau fel awyrofod, peirianneg modurol a phroses, adeiladu a phecynnu.

 • Henffordd, Skylon (Dwyrain) - canolbwyntio’n gryf ar y sector amddiffyn a diogelwch.

 • Glynebwy (De) - cynnig mynediad at ganolfannau gweithgynhyrchu eraill yn y DU, gan gynnwys gorllewin canolbarth Lloegr.

 • Glannau Port Talbot - sectorau gan gynnwys Deunyddiau
  a Gweithgynhyrchu datblygedig, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu. 

Gweithlu 

Er bod gan y Sir ddiweithdra isel mae llawer o hyn yn ganlyniad i lefelau uchel o gyflogaeth ran-amser, sy’n creu galw sylfaenol am gyflogaeth amser llawn. 

Mae’r potensial uchel ar gyfer recriwtio o fewn rolau amser llawn ar draws y sir yn bodoli o ganlyniad i’r cynnydd presennol mewn rolau rhan amser a’r gweithlu sydd ar gael, gyda rhaglen Cymunedau Cryfach Powys yn nodi’r potensial ar gyfer 10,000 o swyddi newydd ar draws y wlad yn ystod y pum mlynedd nesaf (2016- 21).

Powys yw’r gyrchfan fwyaf poblogaidd ar gyfer y rhai sy’n mudo i mewn i’r wlad o dde-ddwyrain Lloegr. Mae’r gyfran fwyaf o’r rheiny rhwng 16-49 oed, gyda chymwysterau’r sir yn uwch na chyfartaledd Cymru gyda chyfran uwch o swyddi rheoli a chrefftau medrus nag yng ngweddill y DU. 

Seilwaith a

chysylltiadau thrafnidiaeth 

Cysylltiadau Cyflymach 

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi’n helaeth i osod rhwydweithiau band eang ffibr optig ar draws y prif drefi masnachol a’r Canolbarth gwledig, gan wneud ein rhyngrwyd a chysylltedd symudol yn addas i’r 21ain ganrif ac ymlaen i lefel gystadleuol fyd-eang.

Mae’r gallu i deithio mewn awyren i Lundain o feysydd awyr Caerdydd, Lerpwl, a Manceinion yn golygu y gallai Llundain fod yn ddim ond 2.5 awr i ffwrdd o garreg eich drws. 

Cludiant Cyhoeddus 

Mae gwasanaethau rheilffyrdd yn cysylltu Aberystwyth â’r Amwythig ar draws gogledd y rhanbarth a Gorllewin Canolbarth Lloegr i Faes Awyr Birmingham trwy’r canol, gan gysylltu Abertawe ac Amwythig, tra bod y bws pellter hir T4 / T6 Traws Cymru a gwasanaethau “X” rhanbarthol yn darparu cludiant cyhoeddus ar draws y sir. 

Cysylltiadau Awyr Masnachol 

Mae’r rhain ar gael y tu allan i’r rhanbarth ym Maes Awyr Caerdydd Cymru, Birmingham, Lerpwl, a meysydd awyr Manceinion. 

Cymorth

a Chefnogaeth 

Mae Powys yn cynnwys mynyddoedd, bryniau, afonydd a llynnoedd. Cyfnewidiwch giwiau’r draffordd am fynyddoedd wedi’u mowldio gan bron i wyth mil o flynyddoedd o weithgarwch dynol. 

Mae bod â gwybodaeth leol bob amser yn gymorth mawr. Mae Gwasanaeth Adfywio’r Cyngor Sir yn rhoi cymorth a chefnogaeth i arwain busnesau sy’n bwriadu adleoli i’r ardal hon. Gyda chysylltiadau i mewn i eiddo lleol, gwasanaethau statudol a pherthynas agos ag asiantaethau cymorth y sector cyhoeddus gallwn eich cysylltu gyda’r bobl iawn i wneud eich symud mor llyfn a rhwydd â phosibl. 

Symud i’r Canolbarth

Adfywio ac Eiddo Corfforaethol,

Cyngor Sir Powys,

Neuadd y Sir,

Spa Road East, Llandrindod, Powys,

LD1 5LG. 

Ffôn: 01597 827656
E-bost: invest@powys.gov.uk

Ardal Dyffryn Hafren 

Gyda chysylltiadau agos ag ardal Gororau Swydd Amwythig a Swydd Henffordd, mae gan y lleoliad fynediad i Ganolbarth Lloegr, Gogledd-orllewin Lloegr ac Ardaloedd Menter Gogledd Cymru.

Mae’r prif ganolfannau busnes yn y rhanbarth yn cynnwys: 

• Llanfyllin
• Llanidloes
• YDrenewydd

• Trallwng 

Dyffryn Dyfi 

Yn arwain at Aber Afon Dyfi, mae’r dyffryn mor agos at yr arfordir ag y gallwch fod ym Mhowys, gyda mynediad i Ogledd Orllewin Cymru a thref Prifysgol Aberystwyth.

Y brif ganolfan busnes yn y rhanbarth yw: 

 • Machynlleth

Canol y Canolbarth 

Lleoliad canolog gwych yng Nghymru gyda mynediad hawdd i Ororau Swydd Amwythig, Swydd Henffordd ac ymlaen tuag at Ganolbarth Lloegr.

Mae’r prif ganolfannau busnes yn y rhanbarth yn cynnwys: 

• Llanfair-ym-Muallt

• Tref-y-clawdd
• Llandrindod
• Llanandras

• RhaeadrGwy 

Bannau Brycheiniog 

Yn ffinio ag ardaloedd blaenau’r cymoedd a De Cymru Ddiwydiannol, mae’r ardal hon yn agos at y Parthau Menter yng Nglyn Ebwy a Henffordd, gan ddarparu mynediad i ganolfannau gweithgynhyrchu a chadwyni cyflenwi eraill yn y DU, gan gynnwys Gorllewin Canolbarth Lloegr gyda chysylltiadau cefnffyrdd i rwydwaith traffyrdd yr M4 / M5.

Mae’r prif ganolfannau busnes yn y rhanbarth yn cynnwys: 

​• Aberhonddu
• Crughywel
• Talgarth
• YGelliGandryll ​

Cwm Tawe Uchaf 

Dim ond 30 munud o ganol dinas Abertawe gyda mynediad i’r M4 a’r A465, lleolir yr ardal ychydig y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan roi’r gorau o ddau fyd i fusnesau; lleoliad sy’n agos at farchnad ranbarthol a’r unig ran o Bowys o fewn De Cymru Ddiwydiannol.

Y brif ganolfan busnes yn y rhanbarth yw: 

 • Ystradgynlais

Y ffyrdd allweddol o’r gogledd i’r de yn y rhanbarth yw’r: 

• A470 (T) sy’n cysylltu Caerdydd a de Cymru i’r gogledd trwy ganolbarth Cymru i Drawsfynydd a gogledd Cymru (A55). 

Y ffyrdd allweddol o’r dwyrain i’r gorllewin yn y rhanbarth yw’r: 

• A44(T), A470(T), sy’n cysylltu canol Powys i Aberystwyth yn y gorllewin.

• A44(T), A470(T), A489(T) a’r A458(T) canol Powys i’r dwyrain a’r A49(T) a’r A5(T) a’r M54 ar hyd ffin y Gororau ac i Orllewin Canolbarth Lloegr a thu hwnt.

• A483 (T) sy’n cysylltu gogledd Powys i Wrecsam, Glannau Merswy, yr M6 a Manceinion. 

*Amserau Teithiau yn fras

Y Porthladdoedd Môr agosaf 

Mae’r porthladdoedd masnachol agosaf y tu allan i’r rhanbarth yng Nghaergybi, Abergwaun, Penfro, Abertawe, Caerdydd a Lerpwl. 

Y Ffyrdd i Lwyddiant 

Mae Powys yn buddsoddi mewn ffyrdd gwell o wella cysylltiadau ar draws y sir, gyda’r buddsoddiad diweddar yn ffordd osgoi’r Drenewydd yn ei gwneud yn bosibl i deithio’n gyflymach i safleoedd diwydiannol allweddol o fewn yr ardal.