top of page

Teithio drwy’r 

llwybr golygfaol 

Profwch daith i’r gwaith gyda golygfeydd mor odidog fel y byddwch yn ysu am grwydro ymhellach. 

Neu dilynwch y tro pedol enfawr o un ochr o Gymru i’r llall sy’n cysylltu’r Trallwng, Machynlleth a Thref-y-clawdd. Gyda dwy fil o filltiroedd sgwâr o dirlun syfrdanol a golygfeydd sy’n ymddangos fel pe baent yn mynd ymlaen am byth. Yn ychwanegol at ffyrdd agored, mae gennym 18 o orsafoedd trenau a rhwydwaith bysiau cynhwysfawr, heb sôn am nifer o reilffyrdd cul. Ar gyfer y teithiau byrrach hynny i’r gwaith, gallech reidio beic i gael antur traws gwlad i’w chofio. 

Ein Busnes

Byddwch

mewn cwmni da 

Gyda chymhellion gwych a seilwaith busnes o’r radd flaenaf o fewn parth twf lleol Powys, bydd eich busnes mewn cwmni ardderchog yng Nghanolbarth Cymru. Mae amrywiaeth Powys o sgiliau, gwasanaethau gweithgynhyrchu, cysylltedd a rhwydweithiau cefnogi ar draws y sir yn ei gwneud yn lleoliad delfrydol, beth bynnag fo’ch busnes. 

Mae llwyddiant Canolbarth Cymru a ddatblygwyd yn wreiddiol ar economi amaethyddol, yn rhedeg hyd yn oed yn ddyfnach heddiw, ac yn gartref i rai o’r busnesau mwyaf amrywiol a datblygedig allan yna. Gyda dros 14,000 o fusnesau yn y rhanbarth, rydym yn falch o hyrwyddo a chroesawu mentrau o wahanol sectorau diwydiant, gan gynnwys Ynni a’r Amgylchedd, Bwyd a Ffermio, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Datblygedig, Gwyddorau Bywyd a Thwristiaeth, gyda meintiau yn amrywio o weithrediadau micro i rai ar raddfa fawr. Ein nod yw arallgyfeirio’r sylfaen economaidd ymhellach a chreu cyfleoedd gwaith newydd, sydd yn ei dro yn darparu’r lle a’r isadeiledd i alluogi eich busnes i esgyn i’r entrychion. 

Yn y Parth

Mae Powys wedi’i leoli’n gyfleus rhwng nifer o Barthau Menter allweddol gan gynnwys: 

 • Eryri (Gogledd) - Gan gynnwys Trawsfynydd fel canolbwynt ar gyfer mentrau technoleg carbon isel arloesol a Chanolfan Awyrofod Eryri, gan ffurfio gallu Cymru o ran Systemau Cerbydau Awyr a Reolir o Bell (RPAS).

 • Glannau Dyfrdwy (Gogledd)
  - cynnal amrywiaeth eang o ganolfannau gweithgynhyrchu uwch o fewn diwydiannau fel awyrofod, peirianneg modurol a phroses, adeiladu a phecynnu.

 • Henffordd, Skylon (Dwyrain) - canolbwyntio’n gryf ar y sector amddiffyn a diogelwch.

 • Glynebwy (De) - cynnig mynediad at ganolfannau gweithgynhyrchu eraill yn y DU, gan gynnwys gorllewin canolbarth Lloegr.

 • Glannau Port Talbot - sectorau gan gynnwys Deunyddiau
  a Gweithgynhyrchu datblygedig, Ynni a’r Amgylchedd ac Adeiladu. 

Safleoedd

Ffynnu yn yr

amgylchedd 

Ar draws sir eang Powys mae amrywiaeth enfawr o leoliadau a safleoedd i ddewis ohonynt, i alluogi eich busnes i ffynnu. 

Mae’r sir sy’n awyddus i annog a helpu datblygiad o fewn y Canolbarth, wedi ei dynodi’n Ardal Twf Lleol gan Lywodraeth Cymru mewn canolfannau masnachol allweddol, yn cynnwys Dyffryn Hafren
(Y Drenewydd a’r Trallwng), Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais. 

Ardal Dyffryn Hafren 

Gyda chysylltiadau agos ag ardal Gororau Swydd Amwythig a Swydd Henffordd, mae gan y lleoliad fynediad i Ganolbarth Lloegr, Gogledd-orllewin Lloegr ac Ardaloedd Menter Gogledd Cymru.

Mae’r prif ganolfannau busnes yn y rhanbarth yn cynnwys: 

• Llanfyllin
• Llanidloes
• YDrenewydd

• Trallwng 

Canol y Canolbarth 

Lleoliad canolog gwych yng Nghymru gyda mynediad hawdd i Ororau Swydd Amwythig, Swydd Henffordd ac ymlaen tuag at Ganolbarth Lloegr.

Mae’r prif ganolfannau busnes yn y rhanbarth yn cynnwys: 

• Llanfair-ym-Muallt

• Tref-y-clawdd
• Llandrindod
• Llanandras

• RhaeadrGwy 

Dyffryn Dyfi 

Yn arwain at Aber Afon Dyfi, mae’r dyffryn mor agos at yr arfordir ag y gallwch fod ym Mhowys, gyda mynediad i Ogledd Orllewin Cymru a thref Prifysgol Aberystwyth.

Y brif ganolfan busnes yn y rhanbarth yw: 

 • Machynlleth

Bannau Brycheiniog 

Yn ffinio ag ardaloedd blaenau’r cymoedd a De Cymru Ddiwydiannol, mae’r ardal hon yn agos at y Parthau Menter yng Nglyn Ebwy a Henffordd, gan ddarparu mynediad i ganolfannau gweithgynhyrchu a chadwyni cyflenwi eraill yn y DU, gan gynnwys Gorllewin Canolbarth Lloegr gyda chysylltiadau cefnffyrdd i rwydwaith traffyrdd yr M4 / M5.

Mae’r prif ganolfannau busnes yn y rhanbarth yn cynnwys: 

​• Aberhonddu
• Crughywel
• Talgarth
• YGelliGandryll ​

Cwm Tawe Uchaf 

Dim ond 30 munud o ganol dinas Abertawe gyda mynediad i’r M4 a’r A465, lleolir yr ardal ychydig y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gan roi’r gorau o ddau fyd i fusnesau; lleoliad sy’n agos at farchnad ranbarthol a’r unig ran o Bowys o fewn De Cymru Ddiwydiannol.

Y brif ganolfan busnes yn y rhanbarth yw: 

 • Ystradgynlais

Gweithlu

Gweithlu 

Er bod gan y Sir ddiweithdra isel mae llawer o hyn yn ganlyniad i lefelau uchel o gyflogaeth ran-amser, sy’n creu galw sylfaenol am gyflogaeth amser llawn. 

Mae’r potensial uchel ar gyfer recriwtio o fewn rolau amser llawn ar draws y sir yn bodoli o ganlyniad i’r cynnydd presennol mewn rolau rhan amser a’r gweithlu sydd ar gael, gyda rhaglen Cymunedau Cryfach Powys yn nodi’r potensial ar gyfer 10,000 o swyddi newydd ar draws y wlad yn ystod y pum mlynedd nesaf (2016- 21).

Powys yw’r gyrchfan fwyaf poblogaidd ar gyfer y rhai sy’n mudo i mewn i’r wlad o dde-ddwyrain Lloegr. Mae’r gyfran fwyaf o’r rheiny rhwng 16-49 oed, gyda chymwysterau’r sir yn uwch na chyfartaledd Cymru gyda chyfran uwch o swyddi rheoli a chrefftau medrus nag yng ngweddill y DU. 

Chysylltiadau Teithio

Seilwaith a

chysylltiadau thrafnidiaeth 

Cysylltiadau Cyflymach 

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi’n helaeth i osod rhwydweithiau band eang ffibr optig ar draws y prif drefi masnachol a’r Canolbarth gwledig, gan wneud ein rhyngrwyd a chysylltedd symudol yn addas i’r 21ain ganrif ac ymlaen i lefel gystadleuol fyd-eang.

Mae’r gallu i deithio mewn awyren i Lundain o feysydd awyr Caerdydd, Lerpwl, a Manceinion yn golygu y gallai Llundain fod yn ddim ond 2.5 awr i ffwrdd o garreg eich drws. 

Cludiant Cyhoeddus 

Mae gwasanaethau rheilffyrdd yn cysylltu Aberystwyth â’r Amwythig ar draws gogledd y rhanbarth a Gorllewin Canolbarth Lloegr i Faes Awyr Birmingham trwy’r canol, gan gysylltu Abertawe ac Amwythig, tra bod y bws pellter hir T4 / T6 Traws Cymru a gwasanaethau “X” rhanbarthol yn darparu cludiant cyhoeddus ar draws y sir. 

Cysylltiadau Awyr Masnachol 

Mae’r rhain ar gael y tu allan i’r rhanbarth ym Maes Awyr Caerdydd Cymru, Birmingham, Lerpwl, a meysydd awyr Manceinion. 

Y Porthladdoedd Môr agosaf 

Mae’r porthladdoedd masnachol agosaf y tu allan i’r rhanbarth yng Nghaergybi, Abergwaun, Penfro, Abertawe, Caerdydd a Lerpwl. 

Y Ffyrdd i Lwyddiant 

Mae Powys yn buddsoddi mewn ffyrdd gwell o wella cysylltiadau ar draws y sir, gyda’r buddsoddiad diweddar yn ffordd osgoi’r Drenewydd yn ei gwneud yn bosibl i deithio’n gyflymach i safleoedd diwydiannol allweddol o fewn yr ardal. 

Cymorth a Chefnogaeth

Cymorth

a Chefnogaeth 

Mae Powys yn cynnwys mynyddoedd, bryniau, afonydd a llynnoedd. Cyfnewidiwch giwiau’r draffordd am fynyddoedd wedi’u mowldio gan bron i wyth mil o flynyddoedd o weithgarwch dynol. 

Mae bod â gwybodaeth leol bob amser yn gymorth mawr. Mae Gwasanaeth Adfywio’r Cyngor Sir yn rhoi cymorth a chefnogaeth i arwain busnesau sy’n bwriadu adleoli i’r ardal hon. Gyda chysylltiadau i mewn i eiddo lleol, gwasanaethau statudol a pherthynas agos ag asiantaethau cymorth y sector cyhoeddus gallwn eich cysylltu gyda’r bobl iawn i wneud eich symud mor llyfn a rhwydd â phosibl. 

Symud i’r Canolbarth

Adfywio ac Eiddo Corfforaethol,

Cyngor Sir Powys,

Neuadd y Sir,

Spa Road East, Llandrindod, Powys,

LD1 5LG. 

Ffôn: 01597 827656
E-bost: regeneration@powys.gov.uk

*Amserau Teithiau yn fras

Y ffyrdd allweddol o’r gogledd i’r de yn y rhanbarth yw’r: 

• A470 (T) sy’n cysylltu Caerdydd a de Cymru i’r gogledd trwy ganolbarth Cymru i Drawsfynydd a gogledd Cymru (A55). 

Y ffyrdd allweddol o’r dwyrain i’r gorllewin yn y rhanbarth yw’r: 

• A44(T), A470(T), sy’n cysylltu canol Powys i Aberystwyth yn y gorllewin.

• A44(T), A470(T), A489(T) a’r A458(T) canol Powys i’r dwyrain a’r A49(T) a’r A5(T) a’r M54 ar hyd ffin y Gororau ac i Orllewin Canolbarth Lloegr a thu hwnt.

• A483 (T) sy’n cysylltu gogledd Powys i Wrecsam, Glannau Merswy, yr M6 a Manceinion. 

bottom of page